Úřední deska obce Třebčice

Pověřenec obce pro ochranu osobních údajů
ALICE BAUMRUKOVÁ-KOTYLOVÁ mob.: 725 176 045

Úřední deska obce Třebčice 2010

Zápis ze zasedání obce Třebčice 30. 12. 2010

Vyvěšeno: 30. 12. 2010
Sejmuto: 30. 1. 2011

OBECNÍ ÚŘAD TŘEBČICE
335 01 NEPOMUK

Číst dál...

Zápis ze zasedání obce Třebčice 25. 6. 2010

Zápis z 3. zasedání obce Třebčice, které se konalo 25. 6. 2010 od 18.00 hodin v OÚ Třebčice

OBECNÍ ÚŘAD TŘEBČICE
335 01 NEPOMUK

1/Přítomni:

 • Marie Trhlíková starostka obce
 • Jana Flanderová místostarostka obce
 • Jaroslav Vokáč zastupitel obce
 • Václav Vokáč zastupitel obce

2/Omluven: Miroslav Herout zastupitel obce

3/ Hosté

Číst dál...

Zápis ze zasedání obce Třebčice 9. 4. 2010

Zápis z 2. zasedání obce Třebčice, které se konalo 9. 4. 2010 od 18.00 hodin v OÚ Třebčice

OBECNÍ ÚŘAD TŘEBČICE
335 01 NEPOMUK

1) Přítomni: Marie Trhlíková starostka obce

 • Jana Flanderová místostarostka obce
 • Jaroslav Vokáč zastupitel obce
 • Václav Vokáč zastupitel obce

2) Omluven: Miroslav Herout zastupitel obce

3) Hosté

Program 2. zasedání zastupitelstva obce Třebčice konaného 9.4.2010

 1. Zahájení
 2. Volba ověřovatele zápisu a určení zapisovatele
 3. Schválení programu zasedání
 4. Rozpočtový výhled
 5. Rozpočet pro rok 2010
 6. Závěrečný účet za rok 2009
 7. Přezkoumání hospodaření obce za rok 2009
 8. Diskuse
 9. Usnesení

1. Zahájení

Předsedající starostka obce M.Trhlíková přivítala všechny přítomné na II.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Třebčice, které je svoláno na  základě zákona č.128/2000Sb.o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Oznámila, že jsou přítomni 4 členi zastupitelstva obce.

Omluven je zastupitel obce Miroslav Herout, zasedání obce je tedy usnášení schopné.

Zápis z předchozího jednání je k nahlédnutí u zapisovatelky, byl ověřovatelem ověřen a  nebyli k němu podány žádné námitky.

2. Volba ověřovatele zápisu a  určení zapisovatele

Pořizovatelkou dnešního zápisu byla jmenována p .Jana Flanderová a ověřovatelem zápisu p.Václav Vokáč.

Hlasováním schváleno: 4,0

3. Schválení programu zasedání

Starostka přednesla program jednání zastupitelstva obce

Hlasování o celém programu schváleno:4,0

4. Rozpočtový výhled

Uvedla Helena Rotová

Paní Helena Rotová seznámila přítomné s rozpočtovým výhledem pro roky 2011-2012-2013. O kterém nechala starostka obce nechala hlasovat.

Hlasováním schváleno: 4,0

5. Rozpočet pro rok 2010

Uvedla Helena Rotová

Paní Helena Rotová seznámila přítomné s rozpočtem pro rok 2010. O  kterém nechala starostka obce hlasovat.

Hlasováním schváleno: 4,0

6. Závěrečný účet obce za rok 2008

Uvedla Marie Trhlíková

Starostka obce Marie Trhlíková seznámila a projednala s přítomnými závěrečný účet obce za rok 2009. O kterém nechala hlasovat.

Hlasováním schváleno: 4,0

7. Přezkoumání hospodaření obce za rok 2009

Uvedla Marie Trhlíková

Starostka obce Marie Trhlíková seznámila přítomné se zprávou a  výsledcích o přezkoumání hospodaření obce za rok 2009. Starostka sdělila návrhy o nápravě chyb o kterých nechala hlasovat.

Hlasováním schváleno: 4,0

8. Diskuse:

Přítomní hosté se zastupiteli hovořilo o výmalbě a o nákupu nových stolů pro Obecní Úřad.

9. Usnesení:

Jana Flanderová přednesla návrh „Usnesení“ z dnešního II. veřejného zasedání ZO.

ZO „Usnesení z II. VZ ZO“ jednohlasně schválilo.

Hlasováním schválilo: 4,0

Starostka obce uvedla, že všechny body programu zastupitelstva obce byly řádně projednány a popřála zastupitelům a občanům obce příjemný zbytek večera.

Jednání ukončeno 18.50 hod.

Zapsala: Jana Flanderová ……………………………
Ověřovatel: Václav Vokáč ……………………………
Starostka obce: Marie Trhlíková ……………………………

Vyvěšeno: 13. 4. 2010
Sejmuto: 2. 5. 2010